Voor wie werkt….?

Milin B.V.: redactie voor teksten over duurzaamheid en brandveiligheid in catalogus
Voor deze leverancier van panelen en profielen voor gevelbekleding werkte Fondament-Communicatie mee aan de nieuwe catalogus voor 2018. Gebruikmakend van parate kennis en deskresearch werden teksten over duurzaamheid en brandveiligheid opgesteld.

 

Alliantie Haaglanden

 

Tripartite van markt en overheid Haaglanden: workshop marketing verduurzaming bestaande bouw
Met financiering van drie partijen (Bouwend Nederland, UNETO-VNI en alliantie Haaglanden) voert Fondament-communicatie in regio Haaglanden de workshop “Meer omzet met minder energie” uit (zie onder). De regio is goed op weg met regionale energieloketten en een marketingcampagne. De workshop geeft een boost aan de markt door het marktpotentieel zichtbaar te maken. Ook maakten deelnemers kennis met een concrete zesstappen marketingaanpak die zij direct in de praktijk konden brengen. Samenwerking in de keten en goed inspelen op bewonerswensen zijn daarin essentiële elementen. In het workshopdeel formuleerden deelnemers een propositie op basis van een uitvraag in de regio. En in de parallelle workshop leerden ze inspelen op bewonersbehoeften.
Gerrit de Heer (ex SBRCurnet) en Energieambassadeur dragen inhoudelijk bij aan de bijeenkomst. 22 mensen namen deel aan de workshop die de bijeenkomst waardeerden met een 7,9.

UNETO-VNI: workshop marketing verduurzaming bestaande bouw
Voor UNETO-VNI organiseert FC in Zeeland de workshop “Meer omzet met minder energie”. De workshops geven leden en niet leden in de bouwkolom basisinformatie over energetische verbetering van particuliere woningen.
Het accent ligt echter op marktbewerking van deze snelgroeiende markt. Daarbij oefenen deelnemers – via onder andere een rollenspel – hoe zij energiebesparende maatregelen aan eigenaar-bewoners kunnen verkopen. De bijeenkomsten zijn gebaseerd op het Zeeuws energie-akkoord. Daarin heeft een breed collectief van overheden, bedrijfsleven, onderwijs en burgerorganisaties getekend voor energieneutrale huizen in 2045, 5 jaar eerder dan het landelijke Energieakkoord. Goede onderlinge samenwerking in de bouwkolom bij marketing en uitvoering is daarbij essentieel.
SBRCurnet en Energieambassadeur dragen inhoudelijk bij aan de bijeenkomst.

ODMH: communicatie rondom pilot regionale Energietransitie
Voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) begeleidt FC de totstandkoming van een communicatieframe rondom de regionale energietransitie. De regio Midden-Holland is een van de vijf pilotregio’s die deelnemen aan het programma Regionale Energiestrategie (RES MH). De ODMH is voor de regio de trekker van de pilot. In dit programma werken gemeenten, provincie, waterschappen, bedrijven, energiecoöperaties en NGO’s samen aan vergaande energie-ambities. Doel is kort samengevat:: een energieneutraal, bijna fossiele energievrij en klimaatneutrale regio in 2050. Communicatie speelt een sleutelrol om alle partijen te betrekken. Draagvlak krijgen onder de aangesloten partijen lukt alleen als zij vanuit hun eigen belang hun ‘steunzenderrol’ kunnen invullen. Daartoe voert Fondament Communicatie een inventarisatie uit, als opmaat voor sessies waarbij communicatiepartners samenwerken aan gezamenlijke uitgangspunten, kernboodschappen en werkwijze.

Timpaan logo

 

 

Timpaan: redactie & advies bewonersbrieven & brochures Voor projectontwikkelaar met een maatschappelijke missie Timpaan geeft Fondament-communicatie (eind)redactionele ondersteuning.

Fortierra BV: advies & redactie folder vastgoed cloudoplossing
Voor de stand van Timpaan op de Provada werd een folder en begeleidende brief over De Vastgoedpas ontwikkeld. Dit is een cloudplatform dat informatie rondom woningen en ander vastgoed ontsluit met het oog op waardebehoud en een betere gebruikerskwaliteit.

Regio West-Brabant: inhoudelijke bijdrage bijeenkomst dubo-convenant

rwb_logoVoor Regio West-brabant, draag ik inhoudelijk bij aan een bijeenkomst over het Convenant duurzaam bouwen West-Brabant. Het convenant is een overeenkomst tussen 16 gemeenten en een aantal woningcorporaties waarin extra inspanningen worden beloofd op het gebied van milieu, energie, geluidskwaliteit,  toekomstkwaliteit en gebruikskwaliteit en binnenmilieu. Doel van de bijeenkomst is terugkijken en inspirerende kennis aandragen. Daarvoor maak ik gebruik van mijn netwerk: een architect met het specialisme biobased bouwen van het Centre of Expertise Biobased Economy draagt bij aan het programma. In de afsluiting leid ik een discussie aan de hand van een aantal inspirerende stellingen over de toekomst van het convenant.

Omgevingsdienst Midden-Holland: organisatie, programma en marketingcommunicatie workshop

LogoVoor de Omgevingsdienst Midden-Holland organiseert FC de workshop “Meer omzet met minder energie” voor het klantgebied van de omgevingsdienst. De workshops geven kleine mkb-ers & zzp-ers in de bouwkolom basisinformatie over energetische verbetering van particuliere woningen.
Het accent ligt echter op marktbewerking van deze snelgroeiende markt. Daarbij oefenen deelnemers – via onder andere een rollenspel – hoe zij energiebesparende maatregelen aan eigenaar-bewoners kunnen verkopen. De bijeenkomsten zijn gebaseerd op het energieakkoord en zijn het logische vervolg op een regionale bijeenkomst waarbij vraag (bijv. lokale energie-collectieven) en aanbod (bouwkolom) aan elkaar werden gekoppeld.
SBRCurnet en VLOK dragen in inhoud en communicatie bij aan de bijeenkomst. Aan de marketing droegen Bouwend Nederland en UNETO-VNI bij. Raab Karcher sponsort de bijeenkomst door haar ruimte in Waddinxveen ter beschikking te stellen.

Tevens draagt Fondament – in samenwerking met ODMH – bij aan de marketingcommunicatie voor de bijeenkomst. Dit houdt in mailingen (tevens via partners), publiciteit en social media uitingen.

 

LivingGreen: facilitator workshop Community of practice

Als onderdeel van een startbijeenkomst voor een netwerk duurzaam renoveren (deel uitmakend van Europese project LivingGreen) was Fondament-Communicatie facilitator van een van de workshops. In de  workshop ‘Betaalbare woonlasten/de huurder’ was het doel te polsen of de deelnemers wilden deelnemen aan een Community of Practice (CoP). In een CoP wordt de aanwezige kennis van uiteenlopende deelnemers samengebracht en op een hoger plan gebracht. In de bijeenkomst werd de vraag naar een business case in de sociale verhuursector van een deelnemende woningcorporatiebestuurder opgepakt. Het resulteerde in een unaniem besluit om deel te nemen aan de CoP waarin de vraag verder werd uitgewerkt en beantwoord, een vervolg te geven.

 

Fortierra BV: advies & redactie promotiemateriaal, mailingen en website

Voor dit platform dat via software cruciale data van vastgoedobjecten ontsluit,  ontwikkelt Fondament-communicatie B2B promotiemateriaal. FC ontwikkelde het concept van een flexibel inzetbare informatiemap die afhankelijk van de doelgroep uiteenlopende inhoud kan bevatten. FC doet de redactie van verschillende en doelgroep- en productbladen, onder andere voor taxateurs, accountants, notarissen, woningcorporaties, kredietverstrekkers en projectontwikkelaars.

 

Content Ninjas: redactie

Via reclamebureau Content Ninja’s werk ik voor tapijtproducent Tretford aan online verhalen over hun duurzame productieketen. Bijvoorbeeld een corporate story.

 

NCOI: communicatietrainingen 

Doordat FC ook in het hbo-onderwijs actief is, ontwikkelt ze voor particuliere opleider NCOI de opleiding strategisch communicatiemanagement.
Daarnaast geeft FC Bedrijfscommunicatie en Online communicatie (zie ook onderwijs en training).

 

Omgevingsdienst Midden-Holland: workshop

Voor de Omgevingsdienst Midden-Holland ondersteunt FC om een workshop slim energetisch bouwen voor mkb bedrijven op te zetten. De workshop maakt deel uit van een serie van vijf workshops in de mvo middag van het programma van Maak Gouda Duurzaam.

 

Drechtsteden: communicatiecampagne bewonerscommunicatie

Gezamenlijk met ABCDijkhuis ontwikkelt Fondament-Communicatie een regionale communicatiecampagne voor het gemeentelijk samenwerkingsverband Drechtsteden (6 gemeentes). Doel is bewoners te interesseren om een woningenergiescan te doen en daaruit voortvloeiende maatregelen uit te voeren. Daarnaast is een oogmerk energiebesparend gedrag.

De campagne krijgt onder andere zijn beslag in een lokale invulling in de deelnemende gemeenten. Ontwikkeld worden een communicatiestrategie, naam en logo, persberichten, website, bewonersbrieven, social media, beschrijving van voorbeeldwoningen en een lijst gedragstips.

 

Flowstudent: advies over MVO 

Flowstudent is een dienstverlener in huiswerkbegeleiding. Het bedrijf wilde Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) serieuzer oppakken. Daarom vroeg het bedrijf Fondament-communicatie advies. Aan de hand van een vragenlijst werd de status quo op het terrein van MVO geïndexeerd. Op basis daarvan leverde FC een praktisch advies om MVO meer in de bedrijfsvoering op te nemen en dit communicatief  naar klanten te vertalen in klantvoordeel en een onderscheidende propositie.

 

Stadsdeel Amsterdam Noord: sparring &  kennis bewonerscommunicatie

Samen met ABCDijkhuis werkt Fondament-Communicatie in een project bewonerscommunicatie & energiegedrag voor stadsdeel Amsterdam Noord. In het wijkje ‘De Kleine Wereld’ worden vier teams met elk 10-15 bewoners geworven. De bewoners krijgen gedurende een heel stookseizoen informatie over gas- en elektriciteitsbesparing. Deze besparing kunnen ze waarmaken door hun gedrag aan te passen en kleine maatregelen toe te passen. Het energiegebruik wordt gemonitord en de wedstrijdvorm bepaalt uiteindelijk wie zich winnaar mag noemen.

 

Saxion Hogescholen: site met onderwijsmateriaal

SaxionSaxion Academie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw in Deventer en de ruimtelijke opleidingen van de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Rotterdam. Dit samenwerkingsverband wil meer aandacht voor de bodem en ondergrond in het reguliere hoger onderwijs. Fondament Communicatie dacht mee over de structuur en navigatie en (her)schreef de technische teksten voor een site met door vakdocenten ontwikkeld didactisch materiaal, stages en afstudeeronderzoeken op het terrein van bodem en ondergrond.

 

GoudenGasten: communicatiestrategie en (hoofd)redactie website
GGLOGO2Voor het netwerk GoudenGasten van (zelfstandige) professionals uit de regio Gouda schreef Fondament een communicatiestrategie. Met daarin belangrijke rol voor het netwerk zelf en de marketingcommunicatie.

Daarnaast coördineerde FC de totstandkoming van de nieuwe GG website.

 

 

Duurzame Energie Koepel: e-mail nieuwsbrieven en werving
DEK-logo3In een co-productie met Bijzinnen werkt FC aan ‘Signaal’, de digitale nieuwsbrief van dit platform voor duurzame energie waarin vijf afzonderlijke branche-organisaties vertegenwoordigd zijn. Daarnaast worden gezamenlijk nieuwe deelnemers voor de DE Koepel geworven.

 

 

 

Woningcorporaties Accolade & Domesta: in company trainingen energiegedrag
Onderwijs accoladeIn nauwe samenwerking met F&B specialisten in energie en milieu gaf FC voor deze middelgrote corporaties een in company training ‘Communicatie en energiegedrag’. Hierbij lag het accent op energiebesparing door gedragsverandering en het aanbrengen van kleine maatregelen. Doelgroep was voor het merendeel technische medewerkers met directe klantcontacten bij huurders. Doel: het bewustzijn vergroten dat een woningcorporatie meer doet dan stenen verhuren. Zo kan door energiebeleid te voeren het groeiende aandeel energiekosten in de totale woonlasten lager worden.

Ontwikkeling website
FC ontwikkelde tegen een beperkt budget de site van B4ME. Door een vraag- en antwoordspel stelde FC de teksten van de site op, net zolang tot er tevredenheid over het resultaat was. Vervolgens gaf een vormgever de site een passende ‘look & feel’. Met het open source CMS (content management systeem) Joomla kan de zelfstandige zelf eenvoudig zijn site onderhouden.

D&F Uitgeverij: eindredactie
Samen met Bijzinnen Redactie en Communicatie werkt Fondament aan de eindredactie van een boek over veiligheidsmanagement.

Stichting Traverse: social reporting
Voor stichting Traverse deed FC live blog verslag van een conferentie van SKB over duurzame ontwikkeling van de ondergrond. Een van de vier thema’s was energie. Als commucatie-expert op gebied van energie interviewde ik ter plaatse deelnemers over onder andere de aspecten WKO en geothermie. In de afsluitende dicussie o.l.v. Felix Rottenberg kwamen trends op dit gebied naar voren. Zien? Klik hier.

Stichting Traverse: hoofdredactie PeGO
Samen met stichting Traverse (kennisorganisatie voor de bouwwereld), werkt FC aan de verspreiding en opschaling van kennis over innovatieve projecten op gebied van energie-efficiency in de bouw: PeGO Innovatie. PeGO innovatie maakt deel uit van een grootschalig energietransitieprogramma van de Rijksoverheid dat SenterNovem uitvoert.

CAD Visual: naamgevingstraject
Voor deze specialist in BIM (Bouw Informatie Modellen) begeleidt FC de ontwikkeling van een nieuwe naam, die past bij een nieuwe positionering.

Stichting Traverse: Blog sites gericht op innovatie in de bouw
Voor stichting Traverse een transfer en kennisorganisatie voor de bouwwereld, beheert Fondament twee blogsites: ICT & bouw en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Ze maken deel uit van de diepste, interactieve laag maken van de www.debouwvernieuwt.nl , die informeert over procesinnovatie in de bouwkolom. Deze site werd onlangs gelanceerd tijdens de Bouwrai, waarbij Elco Brinkman de openingsceremonie verrichtte. In de blogsites staat interactieve kennis centraal. De invulling betreft het selecteren en plaatsen van relevant nieuws en (eind)redactionele ondersteuning voor externe partners.

Avans Hogeschool: communicatieonderwijs
avans-logoVoor de Academie voor Deeltijd van de Avans Hogeschool verzorgt Fondament-Communicatie avondcolleges ‘Communicatie, Technologie en Multimedia management’ voor de deeltijdstudenten. Eerder werden voor de opleiding Communication & Multimedia Design de vakken ‘Inleiding Communicatie’, ‘Overheidscommunicatie’, ‘Marktonderzoek’, ‘Strategie & procesmanagement’ & ‘Marketing’ gegeven.

VNG: ondersteuning Platform Duurzame Overheden
logo-VNGFondament-Communicatie ondersteunt samen met SPPS Consultants de VNG bij de opzet van het Platform Duurzame Overheden. FC schrijft hiervoor een webplan en helpt een website lanceren. Daarnaast ontwikkelde Fondament een vragenlijst om draagvlak en medewerkingsbereidheid bij gemeenten te inventariseren.

 

MKB: marketingadvisering bouwbedrijf
Bouwbedrijf Balemans uit Breda wil zich meer gaan richten op energiebesparing. Dat doet zij onder andere vanuit het specialisme bestaande bouwwerken en monumenten te renoveren en te verbouwen. Fondament Communicatie ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van de marketing.

MKB: Direct mail actie voor kantoorartikelenleverancier
Kantoorartikelenleverancier Kabri lanceerde een nieuw product: interieuradvies. Ter introductie werd een DM-actie bedacht. FC adviseerde over de opzet van de actie en bedacht een nieuw product om binnen te komen bij bestaande klanten en prospects. Het werd aangeboden in een verkoopbrief met een telefonische follow up.

Bouwonderneming Heijmans: intern communicatiemedium
heijmans-logo2Voor de beursgenoteerde bouwonderneming Heijmans wordt duurzaamheid core business. Fondament-communicatie maakt in nauwe samenwerking met Het Beyschrift een grotendeels digitaal verspreid intern bedrijfsmedium over duurzaamheid.

Eerder uitgevoerde projecten:

Demonstratieproject en energiebesparing bestaande bouw in Noord-Brabant
Verzorging voor Energie 2050 van de procesbegeleiding en communicatie bij vijf demonstratieprojecten in Noord-Brabant. Vijf woningcorporaties zijn geselecteerd om in hun renovatiecomplex innovatieve energieconcepten uit te voeren. Deze projecten waarbij innovatieve energiebesparende maatregelen werden ingezet, hebben een voorbeeldwerking in Noord-Brabant en later voor heel Nederland. Een intentieverklaring committeerde de partijen aan de uitvoering.
De uitvoering van dit project resulteerde in twee vervolgprojecten. Ten eerste werd voor twee van deze corporaties de kwalitatieve monitoring uitgevoerd. Hierbij werd naar het achterliggende proces, communicatie en de succes- en faalfactoren voor de projecten gekeken, zowel op bewonerniveau als op corporatieniveau. Ten tweede werdem de corporaties bijgestaan in hun communicatie met bewoners. Op basis van een soort ‘urenknipkaart’ werd geholpen bij de werving, samenstelling van bewonershandleidingen etc.

Energiebesparing rondom het verhuis- en verbouwmoment
agentschapnl-logoVerhuizende consumenten bereik je op een natuurlijk moment met informatie over EnergiePrestatieAdviezenn (EPA’s). Daarom gaf AgentschapNL opdracht voor een serie artikelen in bladen die consumenten lezen op deze natuurlijke momenten. De artikelen werden gepubliceerd in o.a. de bladen ‘Kopen en Wonen’, ‘Nieuw Huisplan’, ‘Welke gidsen’ en ‘Het Verhuisblad’.

Redactie en productiebegeleiding verhuisbladen
In vervolg op de artiklen over EPA’s gaf AgentschapNL opdracht om veertien artikelen (en advertorials) over actuele energie topics (o.a. Lage Temperatuur Verwarming, zonneboilers en het EnergiePrestatieAdvies / Energiepremie) te schrijven. Daarnaast waren het contact en onderhandeling met de uitgevers van de consumentenbladen van (eind)redactie, lay-out tot en met de daadwerkelijke plaatsing onderdelen van het project.

Verkoopstrategie SunPower
De energiebedrijven Remu, ENECO, ENW en EWR hebben gezamenlijk het standaard pv-product SunPower ontwikkeld. Hiervoor werd een verkoopstrategie & implementatieplan geschreven. Het verkopen van standaardproducten in de zakelijke en particuliere markt was voor het betreffende energiebedrijf een relatief nieuwe activiteit. CEA ontwikkelde in samenspraak met de betrokken medewerkers binnen het bedrijf, de verkoopstrategie, de communicatiestrategie en de inrichting van de verkooporganisatie op hoofdlijnen (inkoop, logistiek, administratieve en financiële afhandeling) zowel voor de zakelijke markt als de particuliere markt. De verkoopstrategie werd vervolgens door het MT goedgekeurd.

Verkoopplan en communicatiestrategie voor grote zonneboilers: Zonnelease
Een aantal energiebedrijven brengen gemeenschappelijk een nieuw product op de markt: Zonnelease, een leaseconcept voor grote zonneboilerinstallaties. Er werd een verkoopstrategie opgesteld, een communicatiestrategie en geïntegreerd verkoop- en communicatieplan op voor de marktintroductie van Zonnelease.

EPL-monitor
Novem Sittard gaf opdracht voor gegevensverzameling en onderzoek in het kader van de EPL-monitor 2002. De essentiële checks werden uitgevoerd door EBM-consult. Dit jaar was er naast de EPL voor nieuwbouw ook aandacht voor de EPL bestaande bouw. Met de gegevens werd de tekst voor de brochure EPL-monitor 2002 samengesteld. Die kreeg in vergelijking met voorgaande jaren een compleet andere aanpak: kernachtiger, wervender en met een nieuwe lay out. Met een messcherpe deadline in zicht (Dubodag 2002: uitreiking EPL-prijs) deed CEA in een aanvullende opdracht tevens de productiebegeleiding tot en met de oplevering.

Energie- en migrantencommunicatie gemeente Rotterdam
logo-gem-rotterdamVoor Gemeente Rotterdam, Dienst Gemeentewerken werd op een interactieve manier de beste communicatieaanpak voor drie verschillende migrantengroepen ontwikkeld. De aanpak heeft betrekking op het onderwerp energiebesparing (focus op gedrag en kleine maatregelen), maar moet ook voor andere onderwerpen gebruikt kunnen worden. Tijdens drie klankbordgroepbijeenkomsten met vertegenwoordigers van de Kaapverdiaanse, Turkse en Marokkaanse gemeenschap werd samen met hen een strategie op maat ontwikkeld die nauw aansluit bij de cultuur van deze groepen.
Het resultaat van het project is een door de groepen gedragen netwerkbenadering met gebruik van bestaande organisaties, met accenten voor iedere cultuur. De gekozen aanpak wordt gevolgd door uitvoering van een pilot in een deelgemeente.

Relatiemedium groene energie: NieuwStroom
Voor een consortium van energiebedrijven werd een relatiemedium voor afnemers van Ecostroom ontwikkeld. Research en redactie van een nieuwsbrief.

Kennisverspreiding en ‘marktmotor’ warmtepompen
Milieu en afval regio Breda (MARB) heeft als doelstelling meer duurzame energie in de regio tot stand te brengen. Stap 1 was een inventarisatie van de mogelijkheden voor vier verschillende duurzame-energie-opties bij ambtenaren van betreffende gemeenten. Warmtepompen bleken daarbij een zeer kansrijke optie. Daarvoor werden potentiële afnemers in kaart gebracht en ondergebracht in een database. Er werd een kennisbijeenkomst georganiseerd waarbij marktpartijen (aanbieders en adviseurs warmtepompsystemen) en potentiële afnemers elkaar ontmoeten. Vele praktijkvoorbeelden en een plaats waar apparatuur live was te bewonderen (Dubotechniek Zaltbommel) waren de ideale netwerkomstandigheden en voor een goed aangezwengelde ‘marktmotor’. 10 van de 50 aanwezige partijen haalden concrete leads voor projecten uit de bijeenkomst. De bezoekers beoordeelden de bijeenkomst met een dikke 7,5.

Aanpak burenlawaai
In opdracht van het Ministerie van VROM werd een aanpak ontwikkeld voor gemeenten en woningcorporaties om problemen rond burenlawaai te voorkomen of te bestrijden. De aanpak voorziet in een kant en klaar instrument om, afhankelijk van het type probleem en wijk, een samengesteld pakket aan maatregelen en activiteiten te treffen. Het instrument kan zowel leiden tot een curatief als een preventief en maatregelenpakket.
Saillant detail was dat het instrument getest werd in een zogenaamde pressure cooking meeting in samenwerking met Motivaction. Hierbij werd de effectiviteit bij beoogde gebruikers aan de hand van een case onderzocht.

SBRReferenties voor SBR (kennisinstituut voor de bouwsector)

Brandveiligheid
Communicatieve ondersteuning bij kennisproducten op het terrein van brandveiligheidsvoorschriften in de bouw. De ondersteuning omvatte marketingcommunicatie rondom cursussen en schriftelijke uitgaven en – met externe ondersteuning – organisatie van het Nationaal congres Brandveiligheid in de Rotterdamse Doelen.

Waterweg
Communicatie en PR rondom het project WaterWeg dat gericht is op het voorkomen van wateroverlast op bouwplaatsen. Onder andere benadering pers en partners, ontwikkeling flyer, internetsite etc.

Bouwbeter: managementnetwerk voor de bouw
Herpositionering en ondersteuning van het managementnetwerk ‘BouwBeter’. Ontwikkeld werden een herpositioneringsplan, een nieuwe brochure, informatiebladen, uitnodigingen en herziening van de website.